Választék
Kezdőlap
Műsor
Hírblog
Kiállítás
Oktatás
Kávézó
Események
Rádió
Linkek
Történelem (1996-2006)
Elérhetőség
Filmtár
Terembérlés
A Grand Café moziterme kibérelhető rendezvényekre, vetítésekre, bemutatókra. Érdeklődni ezen a címen lehet.
Demokrácia Gyakorlatok

Három félévet átölelő, demokráciával és emberi jogokkal foglalkozó programsorozatunk az alábbi linken követhető nyomon:
Demokrácia Gyakorlatok

1%

Ha megtiszteled alapítványunkat adód 1 százalékával, mi 100 százalékban hálásak leszünk érte.

Kép-Szín-Ház Alapítvány
1845-1652-2-06

Grand Café a Facebookon!


TÁMOP 2012-2014
A Kép-Szín-Ház Alapítvány által elnyert pályázat összefoglalója
TÁMOP

 
Közhasznúságú jelentés
A Kép-Szín-Ház alapítvány közhasznúsági jelentései ide kattintva letölthetők.
Szavazás
Mit gondolsz a filmválasztékról?
 
A szerelem sivataga
 
 
Szimpózium El Kazovszkij művészetéről.
Magyar lagúnák

Darvasi László Virágzabálók című regényének megjelenése alkalmából rendezett irodalmi tanácskozás.

"A párbeszéd helyzetébe kerülni..." Hajnóczy Péter (újra)olvasásának lehetőségei


Ezzel a címmel szervez tudományos konferenciát a Szegedi Tudományegyetem Modern Magyar Irodalom Tanszéke 2008. november 20-21-én, melynek helyszíne a Grand Café. A konferencia programjáért katt ide.

Pécs EKF 2010


A Pécs 2010 EKF kapcsolódó programjai a Grand Caféban.
Online felhasználók
Hírszolgáltatás

Nemzet-alternatívák II. Szimpózium Bibó István munkásságáról

„A hatalom an-archikussá, uralom nélkülivé válása, a hatalom föloldása […] úgy következik be, ha mindnyájan azt akarjuk, és abba az irányba hatunk, hogy minden eddig hatalomgyakorlásnak ismert funkciót szolgálattá alakítunk át…”

Image

Előadók:
Bárdi Nándor, történész (MTA TK Kisebbségkutató Intézet),
Czeglédi András, filozófiatörténész (SZTE) ,
Erős Ferenc, szociálpszichológus (Pécsi Tudományegyetem),
Takáts József, eszmetörténész (Pécsi Tudományegyetem)

Részletes program a tovább gombra katintva.

15.00:
ERŐS FERENC: FAJELMÉLET ÉS NEMZETKARAKTEROLÓGIA A PSZICHOLÓGIÁBAN

Előadásomban azt vizsgálom, hogy milyen hatással volt a nemzeti retorika, az alkat-tipológia, az eugenikai és fajvédelmi ideológia a magyar pszichológiára a két világháború között. Mindenekelőtt azonban azt kell tisztáznunk, mit értünk „pszichológián” ebben az időszakban, mivel intézményes és professzionális szakképzés – a pszichoanalitikusok kiképzésén kívül – nem létezett, noha az erre irányuló kezdeményezések már a század elején megindultak. A magukat pszichológusnak (is) valló szakemberek a legkülönfélébb területekről rekrutálódtak: filozófia, orvostudomány, pedagógia, gyógypedagógia, jogtudomány, stb. 1928-ban alakult meg a pszichológiai érdeklődésű szakembereket összefogó szervezet, a Magyar Psychologiai Társaság, és ennek lapja, a Magyar Psychologiai Szemle. Előadásomat főként erre a lapra szűkítem le, azt vizsgálva, hogyan szivárogtak be a harmincas évek elejétől ebbe az egyébként magas színvonalú tudományos lapba, amelyet Ranschburg Pál neve fémjelzett, a faji felsőbbrendűséget hirdető, és annak „empirikus” alapjait is megtalálni vélő törekvések, elsősorban Boda István írásaiban, az általa hirdetett „magyarságlélektani” program révén.
Egyik szerzője volt a lapnak Somogyi József szegedi filozófus és pedagógus, akinek több, eugenikával és „fajpszichológiával” foglalkozó műve is megjelent. Somogyi azonban élesen bírálta a náci fajelméletet, és ennek magyar megfelelőjét, a turanizmust.
Bár nem tartozott a Szemle szerzői közé, a korszak legnagyobb hatású pszichológai elmélete, Szondi Lipót „ösztöndiagnosztikája” mellett talán Karácsony Sándor társaslélektana, a „magyar észjárásról” szóló tanítása volt. Karácsony ugyancsak szemben állt a náci típusú fajelmélettel, ugyanakkor esszencialista nemzetkarakterológiáját Bibó bírálta az „Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelemben” című tanulmányában.

16.00:
TAKÁTS JÓZSEF: A FOLYAMATÁBRA

Az előadás Bibó István életművének "őstojását", az 1943-1944-ben írott, Az európai egyensúlyról és békéről c. tanulmányát elemzi. Először a politikai elemzés módszertanáról írott kijelentéseit veszi szemügyre; másodszor: összeveti e módszertant és eredményeit Norbert Elias eljárásaival és téziseivel; harmadszor a tanulmányban érvényesülő, az európai fejlődésről kidolgozott folyamatábrát értelmezi; s végül, negyedszer, a közelmúlt magyar politikájának elemzésére használja Bibó fogalmi eszköztárát.

17.00:
SZÜNET

17.15:
BÁRDI NÁNDOR: KLASSZIFIKÁCIÓS HARC A NEMZETFOGALOMÉRT? A POLITIKAI KÖZÖSSÉG ÉS A NEMZETÉPÍTÉS ÚJRAÉRTELMEZÉSEI.

Előadásomban három dologról szólok. Először Orbán Viktornak a nemzet és a politikai közösség felfogását rekonstruálom/vizsgálom (a 2009-es kötcsei illetve a 2001-2014 közti tusnádi beszédek alapján) Bibó István kategóriáit felhasználva (Elit és szociális érzék, Európai egyensúlyról és békéről, Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem: elit, társadalmi funkció, kiválasztódás, politikai hisztéria, történelmi zsákutca, normaképzés, hamis realista/túlfeszült lényeglátó). Másodszor a nemzetépítés, politikai közösség, nacionalizmus új formáit, szituatív konstrukcióit tipologizálom. Befejezésül pedig a külhoni magyarok számára biztosított kettős állampolgárság létrejöttéről és lehetséges következményeiről beszélek.

18.15:
CZEGLÉDI ANDRÁS: A JELEN VISSZAHÓDÍTÁSA. BIBÓ ÉS AZ UKRÓNIKUS GONDOLKODÁS

Bibó István nem utópisztikus bölcselő, bár könnyen tűnhet annak. S a bibói gondolkodás megmozgatta tétek és súlyok -- az európai és a magyar társadalomfejlődés alapértékeinek, normáinak, intézményes technikáinak összeegyeztethetősége, értelme és csődjei --, másfelől Bibó gondolkodói és emberi nagyságának szokásos felemlegetése gyakran feledteti velünk a bölcselő finom iróniáját és öniróniáját.
Mindezek együttes jelenlétére az 1968-as keltezésű bibói Uchronia (= „Ha a zsinati mozgalom a 15. században győzött volna…”) igen ékes példa. De mit is értünk ukrónián? Mennyiben rokona az ukrónia az utópiának, s miben különbözik tőle? És mennyiben segíthet saját jelenünk visszahódításában?

A belépés ingyenes.

A Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával.

BÁRDI  NÁNDOR,
történész, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont  Kisebbségkutató Intézet  tudományos főmunkatársa

Több szálon kötődik Szegedhez.

Érettségi vizsgát a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskolában tett 1980-ban.

Egyetemi tanulmányait is Szegeden, a JATE-n, 1981-1987 között történelem szakon,  Kelet-Európa története a XX. században speciális képzés keretében végezte.

A 80-as évek elején a szegedi egyetemen zajló diákmozgalmak egyik fontos szereplője, a legendás bölcsészkari kiadvány, a rendszerkritikus Gondolat-jel és az Aetas történész folyóirat szerkesztője.

Doktori iskolán vett részt a szegedi egyetemen, PhD-fokozatát az ELTÉ-n védte meg.

Legfontosabb kutatási területei:

Etnopolitika
Összehasonlító kisebbségtörténeti kutatások
Kisebbségi magyar közösségek ttársadalmi átalakulásának sajátosságai
A romániai magyarság története a két világháború között
Nacionalizmus tanulmányok

TAKÁTS JÓZSEF
irodalom- és eszmetörténész, irodalomkritikus, szerkesztő, a Pécsi Tudományegyetem Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékének oktatója

Egyetemi tanulmányait Szegeden, a JATÉ-n végezte 1983 és 1990 között történelem és XIX. századi magyar irodalom és művelődéstörténet szakon. PhD-dolgozatát a finnországi jyväskyläi egyetemen védte meg.

Legfontosabb kutatási területei:

A XIX. század második felének magyar irodalma
A modern magyar politikai gondolkodás története
A magyar esszé története
Kortárs magyar irodalom

Irodalomszervező és folyóiratszerkesztői munkássága is jelentős.
A szegedi egyetemi irodalmi lap, a Harmadkor, s az ugyancsak Szegeden jegyzett irodalmi és bölcseleti folyóirat, a Pompei alapító szerkesztője, a 90-es évek egyik legizgalmasabb folyóiratának, a Nappali Háznak is kezdeményezője, szerkesztője.

A Pécs Kulturális Főváros címért induló projekt első etapjának vezetője, pályázatírója.

ERŐS FERENC
szociálpszichológus, tudományos kutató, az MTA doktora, évtizedeken át az Akadémia Pszichológiai Kutatóintézetének főmunkatársa, számos pszichológiai szakfolyóirat szerkesztője, jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Doktori Iskolájának vezetője.

Gazdag kutatói munkássága mellett oktatói tevékenységet is folytatott, többek között itt Szegeden is,1992 és 96 között a JATE Pszichológia Tanszékének docenseként illetve tanszékvezetőjeként.

Legfontosabb kutatási területei:

A pszichoanalízis magyarországi története, freudizmus, Ferenczi Sándor munkássága és jelentősége napjainkban
Az identitás szociálpszichológiája.
A válság szociálpszichológiája
Előítélet és társadalmi diszkrimináció
 
CZEGLÉDI  ANDRÁS
Filozófiatörténész, esztéta, az SZTE BTK Filozófia Tanszékének oktatója, a 2000 című irodalmi és társadalmi folyóirat szerkesztője
Tanulmányait az ELTE filozófia szakán végezte, itt szerezte meg PhD-fokozatát is..

Kutatási területei:

Esztétika
Történelemfilozófia
Modern filozófiatörténet
Német és orosz filozófia
Heidegger, Kant, Nietzsche, Nietzsche és Dosztojevszkij,  
Nietzsche-recepció

 
< Előző   Következő >
Aktuális
Enyedi egy széknyire az Oscartól.
A Testről és lélekről rendezőjét az Oscar-szobortól nem messze, az első sorba ültették .
 
Csak a szokásos: új magyar Oscar esély
Ezúttal Bucsi Réka filmje indul eséllyel jövőre.
 
Újabb magyar díj!
 Életműdíjjal és díszdoktori címmel tüntetik ki Tarr Bélát Írországban.
 
Oscar-díjas magyar kisfilm!
Deák Kristóf rövidfilmje két év alatt a második magyar Oscart hozta el, most március 5-ig ingyen megnézhető.
 
Portugál rövidfilmek a Grandban
Március 1-2, programért katt ide!
 
8 égetően fontos dokumentumfilm
amit látni kell a Verzión, november 18-19. között a Grandban.
 
Leonard Cohen is elment.
A Grand lejátszási listájának állandó szereplője 82 évet élt.
 
Elhunyt Kocsis Zoltán
A Nemzeti Filharmonikusok vezetője 64 éves volt.
 
Új magyar animációs siker
Emlékeztek Bucsi Réka Symphony No. 42 című filmjére? Új alkotása, a LOVE az Európa Filmakadémia rövidfilmes kategóriájában versenyez.
 
Meghalt Angelusz Iván
Török ferenc nekrológja a fiatalon elhunyt producerről.
 
Véget ért a Titanic
Itt vannak a nyertes filmek.
 
Titanic 21
Április 12-ig pörögnak a filmek a Titanic fesztiválon, van mit nézni , ha arra jártok.
 
Jancsó nyomában - Pályázat
Urbán Mária filmkritikus, a Filmkultúra volt főszerkesztője az idén lenne 60 éves. Ebből az alkalomból a Filmkultúra folyóirat, az „Urbán Mari barátainak és tisztelőinek köre”, valamint a Francia Új Hullám Kiadó esszépályázatot hirdet fiatal, pályakezdő filmkritikusok, esztéták, történészek számára.
 
Filmszemle helyett
A szégyenszemre ismét elmaradó filmes mustra által keletkezett űrt szerencsére ismét megpróbálja betölteni a Dazoo.com. A Friss Hús fesztivál március 27-30. között zajlik a Toldi moziban.
 
De miért pont Szív Ernő?
Kérdezz-felelek Darvasi Lászlóval a litera.hu-n.
 
"„Mindenki gyűlöl mindenkit, aki veszélyes a TB-jére”"
Szilasi Lászlóval a HVG készített interjút.
 
IX. Nemzetközi Bajuszparti és Farsang - 2016. február 13.
Szőrnövesztésre van még:
Lekésted